Omilon og verdensmålene

  • Vi støtter op om FN’s verdensmål og tager del i arbejdet med at forbedre forholdene for nuværende og kommende generationer.

Vi skal værne om vores kommende generationer med fokus på FNs verdensmål
Omilon logotype

Stemmen er ét af menneskets vigtigste redskaber. Med talegenkendelse kan vi indfri stemmens store potentiale. Derfor kan talegenkendelse gøre en stor forskel i arbejdet med at styrke velfærd og verdensmål.  

Samfundsansvar er en del af vores DNA

FN’s Verdensmål er et fælles ansvar, hvor vi alle må bidrage med vores del. Det gælder naturligvis også Omilon, ligesom vi har samme forventninger og krav til vores leverandører.

At gøre det rigtige er en dybt forankret del af virksomhedens historie og DNA, og vi påtager os vores ansvar for at understøtte verdensmålene og sikre en mere bæredygtig fremtid for alle. Det kan vi gennem vores egen ageren som virksomhed, men også gennem den effekt talegenkendelse kan have for den enkelte bruger og for samfundet som helhed. Som leverandør af talegenkendelse kan vi gennem vores arbejde gøre en forskel og understøtte verdensmålene på flere måder.  

For os i Omilon er det særligt verdensmålene 8 og 12, hvor vi kan være med til at skabe en mærkbar forandring.

  • Verdensmål 8 har til formål at ”Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.”
  • Verdensmål 12 har til formål at ”Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer” 

Nedenfor kan du læse om de konkrete delmål, og hvilken effekt vores produkter kan gøre for dem.

Et innovativt redskab til forbedring af effektivitet og ergonomi

  • 8.2 Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.
  • 8.5 Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.
  • 8.6 Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

Talegenkendelse er en teknologisk opgradering, hvor mus og tastatur erstattes af en ny teknologi, men der er ikke blot tale om udskiftning af ét redskab med et andet. Bag talegenkendelse ligger en nytænkning af, hvordan rammen om opgaveløsningen kan forbedres for at opnå højere effektivitet. Vi taler 5-7 gange hurtigere, end vi skriver, og talegenkendelse kan derfor bidrage til en højere økonomisk produktivitet gennem innovation.

Talegenkendelse giver en ekstra gevinst i form af bedre ergonomi, mindre ensidigt tastearbejde og dermed færre belastningsskader.

 

Meningsfuld beskæftigelse uden tastaturets begrænsninger

Når vi skal varetage en faglig beskæftigelse, er ordet det vigtigste redskab, vi har. Med talegenkendelse bliver ordet frit for alle. Systemet er intuitivt og nemt at gå til. Fordi talegenkendelse skriver ordene, som de siges, kan systemet sikre, at en opgave løses uanset om brugeren har begrænsede sproglige egenskaber som for eksempel ordblindhed eller manglende kendskab til grammatik. Talegenkendelse er nøglen til at flest muligt kan få og fastholde beskæftigelse.

For mange er det ikke de faglige udfordringer, der gør det vanskeligt at varetage beskæftigelse. Derimod er det arbejdsredskaberne til hjælpediscipliner som afrapportering, kommunikation og andre administrative opgaver. Uanset om det skyldes handicap, nedsat mobilitet eller ordblindhed, kan det være en udfordring for mange at varetage en jobfunktion, hvor mus og tastatur er de primære arbejdsredskaber. Med talegenkendelsens tale til tekst-funktion er det muligt at give produktiv beskæftigelse til personer, som hidtil har været begrænsede af tastaturets udfordringer.

Ved at reducere barriererne og give alle mulighed for at arbejde og dermed bidrage fagligt og økonomisk til fællesskabet understøtter vi verdensmålene. Samtidig skabes fundament for et styrket velfærdssamfund, der kommer alle til gode i fremtiden.

Forsvarlig produktion og genbrug

  • 12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.
  • 12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Forsvarlig produktion og håndtering gennem hele produktets livscyklus. Det er ikke bare en ambition, men en nødvendighed for den fortsatte trivsel for både miljø og mennesker.

Derfor arbejder vi hos Omilon for Verdensmål 12 og særligt underpunkterne 12.4 og 12.5.

Omilon har ingen egenproduktion. Men vi udvælger og samarbejder kun med producenter, der gør deres absolut bedste for at reducere produktionens negative miljøpåvirkning.

Samtidig arbejder vi selv for at sikre mest muligt genbrug og genvinding, når produkterne har udtjent deres formål. Som importør lever vi op til alle forpligtelser ifølge producentansvaret og er medlem af Elretur, som sørger for forsvarlig indsamling og håndtering af elektronikaffald.

Arbejdet for at skabe en forsvarlig produktion, der inkluderer alle stadier af produktets livscyklus, er en kontinuerlig indsats, og vi kan altid blive bedre. Vi afsøger løbende nye muligheder, og optimering af produktionen og maksimering af genanvendelse er et fast punkt på dagsordenen - hver dag.

Læs mere om verdensmålene

Vi bruger cookies for at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges også til webstatistikker for at forbedre hjemmesiden. Du kan vælge at acceptere, at vi bruger cookies under dit besøg ved at klikke på "Accepter".

Læs her hvordan vi behandler dine oplysninger.